فر

موجود نمی باشد

FGIM21.1MIX


برنامه‌ریزی پخت: زمان‌بندی به دقیقه

دارای  1 عدد شبکه توری

و 1 عدد سینی روغن‌گیر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

IFG63K.ABKS


برنامه‌ریزی پخت: تایمر دیجیتال

دارای 1 عدد شبکه توری

و 1 عدد سینی روغن‌گیر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

IFG51K.ABKS


برنامه‌ریزی پخت: به دقیقه

دارای  1 عدد شبکه توری

و 1 عدد سینی روغن‌گیر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

FIM88KGP.AIXS


برنامه‌ریزی پخت:صفحه نمایشگر الکترونیک

دارای  2 عدد شبکه توری

و 1 عدد سینی روغن‌گیر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SIM100


برنامه‌ریزی پخت: صفحه نمایشگر الکترونیک

دارای 1 عدد شبکه توری

و 1 عدد سینی روغن‌گیر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

FGIMKIXS


برنامه‌ریزی پخت: پخت به دقیقه

دارای 1 شبکه و 1 سینی

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :6
صفحه 1 از 1 صفحه